CIRC PERILLÓS

Circ Perillós: Jordi Borrell i Adelaida Frías - espectacles "Ulaanbatur", "Volatil", "Roulotte" "Balcón".

CATALÀ

.

PRESENTACIÓ

Aquest web recull la documentació del Perillós al llarg de la seva trajectòria, des del 1981 fins al 1997. Aquí trobareu àmplia informació sobre cada espectacle (fotos, textos, premsa, vídeos, programes…) que il·lustren la creació d’una tendència pròpia, i defineixen una època.

Perillós també va formar part de MIR CARAVAN, un festival itinerant impulsat per 8 companyies provinents de les dues bandes del mur de Berlín, que l’any 89 van oferir els seus espectacles durant 5 mesos viatjant de Moscou a París com un poble nòmada i multicultural de més de 200 persones per mostrar el desig col·lectiu de dissoldre la divisió forçada entre l’Est i l’Oest europeus.

logos-CIRC-PERILLOS

.

Breu BIOGRAFIA

Circ Perillós es va crear el 1981 i va girar durant 16 anys pels festivals d’Europa. A l’inici, els seus membres viuen, assagen i actuen sota una petita vela de circ, alternant-la amb una estructura d’aire lliure per a les gires més mogudes. Els números són tractats de manera humorística a través d’uns personatges particulars i de les seves imprevistes circumstàncies.

Circ Perillós: Oriol Boixader, Jordi Borrell, Adelaida Frias, Llàtzer Torrente i el cavall Sírius Durant la segona etapa de la seva trajectòria (1984-89), Circ Perillós es decanta definitivament per la mobilitat dels espectacles a l’aire lliure, i inventa escenografies aèries per obtenir una bona visibilitat al carrer. La companyia es diverteix oferint aventures inspirades en els Còmics (historietes gràfiques dels 80), i utilitza les tècniques acrobàtiques per alimentar relats que alternen el risc amb l’humor.

Circ Perillós: Viviana Allocco, Pep Castells, Jordi Borrell, Adelaida Frías, Llàtzer Torrente i el cavall Sírius

A la seva evolució cap a un llenguatge cada vegada més teatral –que denominen teatre acrobàtic-, (1990- 96) els actors simulen incidents urbans, inicialment realistes, que deriven cap a situacions límit, tan humorístiques com arriscades, per provocar la reacció dels espectadors davant els conflictes humans posats en evidència.

Circ Perillós: Pep Castells, Pep Vila, Jordi Borrell i Adelaida Frías

A partir de 1997, en Jordi i l’Adelaida, nucli fundador del Perillós, enceten noves experiències amb altres formacions, col·laborant sovint entre ells dos. En Jordi es dedica a la música i a la direcció d’espectacles, i l’Adelaida a l’elaboració de guions i a la interpretació en directe dels seus propis relats.

 

.

ESPECTACLES i MEMBRES del PERILLÓS

1982 / 83 – CIRC PERILLÓS

AMB: Oriol Boixader, Jordi Borrell i Adelaida Frías.

A la 2a temporada s’incorpora Montserrat Català.

.

1984 – CIRC PERILLÓS (CirConstància)

AMB: Llàtzer Torrente, Jordi Borrell, Adelaida Frías, i el cavall Sírius.

.

1985 / 87 – ULAAN BATUR!

AMB: Llàtzer Torrente, Jordi Borrell, Adelaida Frías, i el cavall Sírius.

A la 3era temporada Viviana Allocco substitueix Adelaida per embaràs.

.

1988 / 89 – VOLÀTIL

AMB: Pep Castells, Viviana Allocco, Jordi Borrell i Adelaida Frías.

A la 2ona temporada, Joan Duran s’incorpora com a tècnic de llum i so durant la gira amb Mir Caravan.

.

1991 / 93 – ÉS AQUEST OCELL UNA RULOT?

AMB: Pep Castells, Pep Vila, Jordi Borrell i Adelaida Frías.

A la 2a temporada, Marc Borrell s’incorpora com a tècnic de so.

.

1994 / 96 – EL VEÍ DEL BALCÓ

AMB: Pep Castells, Jordi Borrell i Adelaida Frías.

CASTELLANO

.

PRESENTACIÓN

Esta web recoge la documentación del Perillós a lo largo de su trayectoria, desde 1981 hasta 1997. Aquí hallareis amplia información sobre cada espectáculo (fotos, textos, prensa, vídeos, programas…) que ilustran la creación de una tendencia propia, y definen una época.

Perillós también formó parte de MIR CARAVAN, un festival itinerante impulsado por 8 compañías provenientes de ambos lados del muro de Berlín, que en el año 89 ofrecieron sus espectáculos durante 5 meses viajando de Moscú a París como un pueblo nómada y multicultural de más de 200 personas, para mostrar el deseo colectivo de disolver la división forzada entre Este y Oeste europeos.

logos-CIRC-PERILLOS

.

Breve BIOGRAFIA

Circ Perillós fue creado en 1981 y estuvo girando durante 16 años por los festivales de Europa. En sus inicios, sus miembros viven, ensayan y actúan bajo una pequeña carpa, alternándola con una estructura de aire libre para las giras más movidas. Los números circenses son tratados de manera humorística a través de unos personajes particulares y de sus imprevistas circunstancias.

Circ Perillós: Oriol Boixader, Jordi Borrell, Adelaida Frías, Llàtzer Torrente y el caballo Sírius

Durante la segunda etapa de su trayectoria (1984-89), Circ Perillós se decanta definitivamente por la mobilidad de los espectáculos al aire libre, y inventa escenografías aéreas para obtener una buena visibilidad en la calle. La compañía se divierte ofreciendo aventuras inspiradas en los Cómics (historietas gráficas de los 80), y utiliza las técnicas acrobáticas para alimentar relatos que alternan el riesgo con el humor.

Circ Perillós: Viviana Allocco, Pep Castells, Jordi Borrell, Adelaida Frías, Llàtzer Torrente y el caballo Sírius

En su evolución hacia un lenguaje cada vez más teatral –que denominan teatro acrobático- (1990-96), los actores simulan incidentes urbanos, inicialmente realistas, que derivan hacia situaciones límite, tan humorísticas como arriesgadas, para provocar la reacción del espectador ante los conflictos humanos puestos en evidencia.

1991 / 93 – espectáculo “¿Es este pájaro una rulot?” CON: Pep Castells, Pep Vila, Jordi Borrell y Adelaida Frías. En la 2ª temporada, Marc Borrell se incorpora como técnico de sonido.

Circ Perillós: Pep Castells, Pep Vila, Jordi Borrell y Adelaida Frías

A partir de 1997, Jordi y Adelaida, núcleo fundador del Perillós, emprenden nuevas experiencias con otras formaciones, colaborando a menudo entre ellos dos. Jordi se dedica a la música y a la dirección de espectáculos, y Adelaida a la elaboración de guiones y a la interpretación en directo de sus propios relatos.

 

.

ESPECTÁCULOS y MIEMBROS del PERILLÓS

1982 / 83 – CIRC PERILLÓS

CON: Oriol Boixader, Jordi Borrell y Adelaida Frías.

En la 2ª temporada se incorpora Montserrat Català.

.

1984 – CIRC PERILLÓS (CirConstancia)

CON: Llàtzer Torrente, Jordi Borrell, Adelaida Frías, y el cavallo Sírius.

.

1985 / 87 – ULAAN BATUR!

CON: Llàtzer Torrente, Jordi Borrell, Adelaida Frías, y el cavallo Sírius.

En la 3ª temporada Viviana Allocco sustituye a Adelaida por embarazo.

.

1988 / 89 – VOLÁTIL

CON: Pep Castells, Viviana Allocco, Jordi Borrell y Adelaida Frías.

En la 2ª temporada, Joan Duran se incorpora como técnico de luz y sonido durante la gira con Mir Caravan.

.

1991 / 93 – ¿ES ESE PÁJARO UNA RULOT?

CON: Pep Castells, Pep Vila, Jordi Borrell y Adelaida Frías.

En la 2ª temporada, Marc Borrell se incorpora como técnico de sonido.

.

1994 / 96 – EL VECINO DEL BALCÓN

CON: Pep Castells, Jordi Borrell y Adelaida Frías.

FRANÇAIS

.

PRÉSENTATION

Ce site réunit la documentation du Perillos tout au long de sa trajectoire, entre 1981 et 1997. Vous trouverez ici une large information sur chaque spectacle (photos, textes, presse, vidéos, programmes…) qui illustrent la création d’une tendance propre, et définissent une époque

Périllós a aussi formé partie de MIR CARAVAN, un festival itinérant créé par 8 compagnies provenant des deux côtés du mur de Berlin, qui en 1989 ont offert leur spectacles pendant 5 mois, voyageant de Moscou à Paris comme un village nomade multiculturel de plus de 200 personnes, pour montrer le désir collectif de dissoudre la division forcée entre l’Est et l’Ouest européens.

logos-CIRC-PERILLOS

.

Brève BIOGRAPHIE

Circ Perillós est né en 1981, et il a tourné pendant 16 ans dans la plupart des festivals Européens. Au début, ses membres habitent, répètent, et jouent sous leur petit chapiteau, qu’ils alternent avec une structure de plein air pour les tournées plus actives. Les numéros de cirque sont abordés de façon humoristique à travers des personnages particuliers et de leurs circonstances imprévues.

Circ Perillós: Oriol Boixader, Jordi Borrell, Adelaida Frías, Llàtzer Torrente et le chevall Sírius

Dans une deuxième phase de sa trajectoire (1984-89), Circ Perillos choisit définitivement la mobilité des spectacles de plein air, et invente des scénographies aériennes pour obtenir une bonne visibilité dans la rue. La compagnie s’amuse à offrir des aventures inspirées de la Bande Dessinée des années 80, se servant des techniques de cirque pour nourrir des histoires qui alternent le risque avec l’humour.

  • 1985 / 87 – spectacle “Ulaanbatur!” AVEC: Lazare Torrente, Jordi Borrell, Adelaida Frías, et le cheval Sírius. A la 3ème saison Viviana Allocco remplace Adelaida pour cause de grossesse.
  • 1988 / 89 – spectacle “Volatil” AVEC: Pep Castells, Viviana Allocco, Jordi Borrell et Adelaida Frías.    A la 2ème saison, Joan Duran s’incorpore comme technicien de son et de lumière pendant la tournée avec Mir Caravan.

Circ Perillós: Viviana Allocco, Pep Castells, Jordi Borrell, Adelaida Frías, Llàtzer Torrente et le cheval Sírius

 

Dans son évolution vers un langage de plus en plus théâtral –qu’ils nomment théâtre acrobatique- (1990-96), les acteurs simulent des incidents urbains, réalistes au départ, qui dérivent en situations extrêmes, aussi risquées qu’humoristiques, pour faire réagir les spectateurs sur les conflits humains mis en question.

Circ Perillós: Pep Castells, Pep Vila, Jordi Borrell et Adelaida Frías

A partir de 1997, Jordi et Adelaida, noyau fondateur du Perillós, entament de nouvelles expériences avec d’autres formations, collaborant souvent entre eux. Jordi se consacre à la musique et à la mise en scène, pendant qu’Adelaida écrit des scénarios et interprète en direct ses propres récits.

.

SPECTACLES et MEMBRES du PÉRILLOS

1982 / 83 – CIRC PERILLÓS

AVEC: Oriol Boixader, Jordi Borrell et Adelaida Frías.

A la 2ème saison s’incorpore Montserrat Català.

.

1984 – CIRC PERILLÓS (CirConstance)

AVEC: Lazare Torrente, Jordi Borrell, Adelaida Frías, et le cheval Sírius.

.

1985 / 87 – ULAAN BATUR!       

AVEC: Lazare Torrente, Jordi Borrell, Adelaida Frías, et le cheval Sírius.

A la 3ème saison Viviana Allocco remplace Adelaida pour cause de grossesse.

.

1988 / 89 – VOLATIL

AVEC: Pep Castells, Viviana Allocco, Jordi Borrell et Adelaida Frías.

A la 2ème saison, Joan Duran s’incorpore comme technicien de son et de lumières pendant la tournée avec Mir Caravan.

.

1991 / 93 – LA ROULOTTE

AVEC: Pep Castells, Pep Vila, Jordi Borrell et Adelaida Frías.

A la 2ème saison, Marc Borrell s’incorpore comme technicien de son.

.

1994 / 96 – LE VOISIN DU BALCON

AVEC: Pep Castells, Jordi Borrell et Adelaida Frías.

ENGLISH

.

PRESENTATION

This website brings together documentation about CIRC PERILLÓS (Dangerous Circus) throughout its trajectory from 1981 to 1997. Here you will find a wide-range of information about each one of their shows, including photographs, texts, press releases, video documentation and programmes, which illustrate the creation of Circ Perillós’ own tendency, as well as define a point in time.

Perillós also participated in MIR CARAVAN, an itinerant festival undertaken by eight theatrical companies from both sides of the Berlin Wall. During 1989 Mir Caravan offered their performances during a five month journey from Moscow to Paris as a multi-cultural, nomadic village of more than 200 people in order to show their collective desire to dissolve the forced division between Eastern and Western Europe.

cropped-logos-CIRC-PERILLOS.jpg

 

Abbreviated BIOGRAPHY

Circ Perillós was created in 1981 and was touring European festivals for 16 years. In the beginning members of the circus lived, rehearsed and performed in a small circus tent, alternately making use of an outdoor structure for more hectic tours. The circus acts were comic performances by peculiar characters and their unforeseen circumstances.

Circ Perillós: Oriol Boixader, Jordi Borrell, Adelaida Frías, Llàtzer Torrente and Sírius the horse

During the second stage of their trajectory from 1984 to 1989, Circ Perillós once and for all dedicates itself to mobile outdoor shows, inventing aerial stage sets so as to be visible during street performances. The company enjoy offering adventures inspired by 1980’s comic books and make use of acrobatic techniques to feed the story lines which move between risk and humour.

  • 1985 / 87 – “Ulaanbatur!” show WITH: Llàtzer Torrente, Jordi Borrell, Adelaida Frías, and Sirius the horse. Viviana Allocco substitues Adelaida during her pregnancy leave in the third season.
  • 1988 / 89 – “Volátil” show WITH: Pep Castells, Viviana Allocco, Jordi Borrell and Adelaida Frías. Joan Duran formed part of the company in their second season as ligth and sound technician during the Mir Caravan’s tour.

Circ Perillós: Viviana Allocco, Pep Castells, Jordi Borrell, Adelaida Frías, Llàtzer Torrente and Sírius the horse

 

In their evolution towards a more theatrical language, which they call acrobatic theatre, from 1990 to 1996, actors play out urban situations whose initial realism becomes more extreme. They are as comic as they are risky, to provoke the audience into reacting to evident human conflicts.

Circ Perillós: Pep Castells, Pep Vila, Jordi Borrell and Adelaida Frías

From 1997 on, Jordi and Adelaida, the founding core of Circ Perillós, undertake new experiences with new groups, often collaborating with each other. Jordi concentrates on music and directing new acts and Adelaida writes screenplays and does live performances of her own narrations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

PERILLOS‘ MEMBERS

 

1982 / 83 – CIRC PERILLÓS show

WITH: Oriol Boixader, Jordi Borrell and Adelaida Frías.

Montserrat Català formed part of the company in their second season.

.

1984 – CIRC PERILLÓS (CirConstance show)

WITH: Llàtzer Torrente, Jordi Borrell, Adelaida Frías, and Sirius the horse.

.

1985 / 87 – ULAAN BATUR!  show     

WITH: Lazare Torrente, Jordi Borrell, Adelaida Frías, and Sirius the horse.

Viviana Allocco substitues Adelaida during her pregnancy leave in the third season.

.

1988 / 89 – VOLATIL show

WITH: Pep Castells, Viviana Allocco, Jordi Borrell and Adelaida Frías.

Joan Duran formed part of the company in their second season as ligthing and sound technician during the Mir Caravan’s tour.

.

1991 / 93 – IS THAT BIRD A CARAVAN? show

WITH: Pep Castells, Pep Vila, Jordi Borrell and Adelaida Frías.

Marc Borrell joins the company as sound technician in the second season.

.

1994 / 96 – UP ON THE BALCONY show

WITH: Pep Castells, Jordi Borrell and Adelaida Frías.